top of page
Ara

Irregular Verbs


INFINITIVE PAST SIMPLE PAST PARTICIPLE Türkçe Anlamı

awake awoke awoken uyandırmak

be was/were been olmak

beat beat beaten vurmak

become became become olmak

begin began begun başlamak

bend bent bent ükmek

bet bet bet bahse girmek

bite bit bitten ısırmak

blow blew blown esmek

break broke broken kırmak

bring brought brought getirmek

broadcast broadcast broadcast yayınlamak

build built built inşa etmek

burn burned,burnt burned,burnt yakmak

buy bought bought satın almak

catch caught caught yakalamak

choose chose chosen seçmek

come came come gelmek

cost cost cost mal olmak (Masraf)

creep crept crept emeklemek

cut cut cut kesmek

dig dug dug kazmak

do did done yapmak

draw drew drawn çizmek

dream dreamed,dreamt dreamed,dreamt rüya görmek

drink drank drunk içmek

drive drove driven sürmek

eat ate eaten yemek

fall fell fallen düşmek

feed fed fed beslemek

feel felt felt hissetmek

fight fought fought dövüşmek

find found found bulmak

fly flew flown uçmak

forget forgot forgotten unutmak

freeze froze frozen donmak

get got got almak

give gave given vermek

go went gone gitmek

grow grew grown büyümek

have had had sahip olmak

hear heard heard işitmek

hide hid hidden saklamak

hit hit hit vurmak

hold held held kaldırmak

hurt hurt hurt acıtmak

keep kept kept tutmak

know knew known bilmek

lay laid laid uzanmak

lead led led önderlik etmek

learn learned,learnt learned,learnt öğrenmek

leave left left terk etmek

lend lent lent ödünç vermek

let let let izin almak

lie lay lain yalan söylemek

lose lost lost kaybetmek

make made made yapmak

mean meant meant anlamına gelmek

meet met met görüşmek

pay paid paid ödemek

put put put koymak

read read read okumak

ride rode ridden sürmek

ring rang rung zil çalmak

rise rose risen yükselmek

run ran run koşmak

say said said söylemek

see saw seen görmek

sell sold sold satmak

send sent sent göndermek

show showed shown göstermek

shut shut shut kapatmak

sing sang sung şarkı söylemek

sit sat sat oturmak

sleep slept slept uyumak

speak spoke spoken konuşmak

spend spent spent harcamak

stand stood stood beklemek

swim swam swum yüzmek

take took taken almak

teach taught taught öğretmek

tear tore torn yırtmak

tell told told söylemek

think thought thought düşünmek

throw threw thrown atmak

understand understood understood anlamak

wake woke woken uyanmak

wear wore worn giymek

win won won kazanmak

write wrote written yazmak


119 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page